Can a basket strainer reduce the need for additional chemical treatments in water treatment for steel production?

Can a basket strainer reduce the need for additional chemical treatments in water treatment for steel production? (เครื่องกรองตะกร้าสามารถลดความจำเป็นในการบำบัดสารเคมีเพิ่มเติมในการบำบัดน้ำสำหรับการผลิตเหล็กได้หรือไม่?)

ในกระบวนการผลิตเหล็ก น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งใช้ในขั้นตอนสำคัญหลายขั้นตอน เช่น การหล่อเย็น การขจัดคราบตะกรัน และการทำความสะอาด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาคุณภาพของน้ำเพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสะสมตัวของตะกรัน การกัดกร่อน หรือการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อขจัดสิ่งเจือปนและสารปนเปื้อน.

 

เครื่องกรองตะกร้าเป็นตัวกรองชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากน้ำหรือของเหลวอื่นๆ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยตะกร้าคล้ายตะแกรงและกล่องที่ใช้ควบคุมการไหลของของเหลวผ่านตะกร้า เครื่องกรองจะจับและรวบรวมอนุภาคของแข็ง ซึ่งสามารถกำจัดและกำจัดได้.

การใช้เครื่องกรองตะกร้าในกระบวนการบำบัดน้ำสำหรับการผลิตเหล็ก สามารถลดภาระของฝุ่นละอองในระบบน้ำได้ สิ่งนี้สามารถลดความจำเป็นในการบำบัดด้วยสารเคมีบางประเภทได้ ตัวอย่างเช่น การลดลงของอนุภาคสามารถลดความต้องการสารจับตัวเป็นก้อนหรือสารจับตะกอนที่โดยทั่วไปใช้เพื่อจับกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กเข้าด้วยกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นและถอดออกได้ง่ายยิ่งขึ้น.

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเครื่องกรองตะกร้ามักจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองขนาดใหญ่เท่านั้น จะไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารปนเปื้อนที่ละลายน้ำ แบคทีเรีย ไวรัส หรือจุลินทรีย์อื่นๆ และการบำบัดด้วยสารเคมีหรือวิธีการกรองอื่นๆ ยังคงจำเป็นสำหรับสารปนเปื้อนเหล่านี้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของเครื่องกรองตะกร้าจะขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงของกระบวนการผลิตเหล็กและลักษณะของน้ำที่ผ่านการบำบัด.

 

โดยสรุป แม้ว่าเครื่องกรองตะกร้าอาจลดความจำเป็นในการบำบัดทางเคมีบางอย่างในกระบวนการบำบัดน้ำสำหรับการผลิตเหล็ก แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์และจำเป็นต้องใช้ร่วมกับวิธีการบำบัดอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมีความเหมาะสม คุณภาพ.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

Basket strainer process for Bottling water

Basket strainer process for Bottling water

Basket strainer process for Bottling water : Basket straining is a common process used in bottling water to remove any impurities or debris from the water before it is packaged. The process typically involves the following steps:

-Filling the water into a holding tank: The water is pumped into a large holding tank where it is stored until it is ready to be processed.

-Pre-filtration: The water is typically filtered using a coarse screen to remove any large debris such as leaves, sticks, or other large particles.

-Basket straining: The water is then passed through a basket strainer, which is a cylindrical screen with fine mesh that traps any remaining impurities or debris. The basket strainer is usually made of stainless steel or plastic and can have a mesh size of anywhere from 100 to 400 microns.

-Final filtration: The water is then passed through one or more additional filtration steps, such as activated carbon or reverse osmosis, to further purify the water and remove any residual impurities.

-Bottling: Finally, the purified water is packaged into bottles or containers for distribution and sale.

 

It is important to note that the specific steps in the basket straining process can vary depending on the water source, the desired level of purity, and the equipment being used. However, the overall goal is always to remove any impurities from the water so that it is safe and clean for consumption.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

 

Basket strainer for Cooling tower

Basket strainer for Cooling tower

Basket strainer for Cooling tower : A basket strainer is a type of filtration device that is commonly used in cooling towers to remove debris and other contaminants from the water circulation system. The strainer typically consists of a basket or mesh screen that is placed in the water supply line to the cooling tower. As the water flows through the basket, any large particles or debris are captured in the basket and prevented from entering the cooling tower. This helps to protect the tower and its components from damage and also helps to maintain the efficiency of the cooling system by preventing fouling of the heat exchanger.

 

Basket strainers come in various sizes and configurations to accommodate different cooling tower designs and flow rates. They can be made from a variety of materials, including stainless steel, PVC, and fiberglass, depending on the water quality and the environmental conditions in which the cooling tower operates.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

 

What is a cooling tower filter ?

What is a cooling tower filter ?

 

What is a cooling tower filter ? : A cooling tower filter is a device used in cooling tower systems to remove contaminants such as dirt, rust, algae, and other impurities from the circulating water. The purpose of a cooling tower filter is to maintain the cleanliness of the water in the cooling tower, protect the tower’s components from damage, and enhance the efficiency of the cooling process.

Cooling tower filters typically consist of a housing and a filter element. The housing is connected to the water supply line to the cooling tower and contains the filter element. As water flows through the housing, it passes through the filter element, which removes any contaminants from the water. The clean water then continues on to the cooling tower, where it is used to cool the process water.

There are various types of cooling tower filters available, including sand filters, cartridge filters, and bag filters. Each type of filter has its own advantages and disadvantages, and the best type of filter to use will depend on the specific requirements of the cooling tower system.

TOP TEC WORLD CO., LTD. suppliers water filter strainer in cooling tower systems in Thailand : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer , Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

Hydrocyclone Sand Separator water filter in cooling tower

Hydrocyclone Sand Separator water filter in cooling tower

Hydrocyclone Sand Separator water filter in cooling tower : A hydrocyclone sand separator is a type of water filter that can be used in a cooling tower system to remove sand and other sediment particles from the circulating water. The hydrocyclone sand separator works by using centrifugal force to separate the sand and other sediment particles from the water.

 

The hydrocyclone sand separator consists of a cylindrical body and a conical section that is pointed in the direction of the water flow. As the water enters the hydrocyclone, it is spun in a circular motion, creating a high-velocity vortex. The centrifugal force generated by this spinning motion causes the sand and other sediment particles to be separated from the water and to be forced to the walls of the hydrocyclone.

 

Once the sediment particles reach the walls of the hydrocyclone, they drop to the bottom of the unit, where they are collected and removed. The clean water then exits the hydrocyclone and continues on to the cooling tower.

 

The hydrocyclone sand separator is a highly efficient water filter that can effectively remove sand and other sediment particles from the cooling tower water, helping to maintain the cleanliness of the system and protect the cooling tower components from damage.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

 

What is the function of a single filter basket?

What is the function of a single filter basket?

What is the function of a single filter basket? : The function of a single filter basket within a filtration system is to remove solid particles and debris from flowing liquids or gases, thereby protecting downstream equipment and processes from damage and contamination. These baskets are essential components in industrial, commercial, and municipal applications, where they ensure the purity and quality of fluids by mechanically separating unwanted materials based on size. Here’s a detailed look at the key functions and benefits of a single filter basket:

Key Functions of single filter basket
-Particle Removal: The primary function of a single filter basket is to capture and remove solid particles from a fluid stream. This includes sand, dirt, rust, and other particulate matter that could potentially harm downstream equipment or adversely affect the quality of the final product.

-Equipment Protection: By removing these particles, the filter basket helps protect critical components of a system, such as pumps, valves, heat exchangers, and nozzles, from wear and tear or clogging. This protection extends the lifespan of the equipment and reduces maintenance costs.

-Process Efficiency: Maintaining a clean fluid stream contributes to the overall efficiency of the process. For example, in cooling systems, clean water ensures better heat transfer and prevents fouling, thus maintaining operational efficiency.

-Product Quality: In applications where the purity of the fluid is critical to the quality of the final product (such as in the food, beverage, and pharmaceutical industries), a single filter basket helps ensure that the final product meets the required standards by removing contaminants.

Benefits of single filter basket
-Easy Maintenance: Single filter baskets are designed for easy removal and cleaning. They can be quickly accessed for maintenance, cleaning, or replacement, minimizing downtime for the process.
-Versatility: These filters can be used with a wide variety of fluids, including water, oils, chemicals, and air. They are available in various materials (such as stainless steel, carbon steel, and plastics) to suit different applications and chemical compatibilities.
-Cost-Effective: Single filter baskets are a simple and effective means of filtration. They offer a low-cost solution for protecting equipment and maintaining process integrity without the need for expensive filtration systems.
-High Flow Rates: Basket filters are capable of handling high flow rates while maintaining low pressure drops, making them suitable for applications requiring efficient fluid handling.

 

Design Considerations
When selecting a single filter basket, considerations include:
-Material Compatibility: Choosing a material that is compatible with the fluid being filtered to prevent corrosion or contamination.
-Mesh Size: Selecting the appropriate mesh size to effectively capture the particles of concern without causing undue pressure drop or frequent clogging.
-Flow Requirements: Ensuring the filter basket is sized correctly to handle the system’s flow rate without significant pressure losses.

In summary, a single filter basket plays a critical role in filtering out unwanted particles from fluids, protecting equipment, ensuring process efficiency, and maintaining product quality across various industries. Its simplicity, effectiveness, and ease of maintenance make it a popular choice for many filtration applications.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

Rack and Pinion Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบฟันเฟือง และ แบบสองทาง

Rack and Pinion Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบฟันเฟือง และ แบบสองทาง

Rack and Pinion Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบฟันเฟือง และ แบบสองทาง คืออะไร? หัวขับลมแบบฟันเฟือง (Rack and Pinion) แบบสองทาง (Double-Acting) คือ อุปกรณ์ที่ใช้แรงดันลมในการสร้างการหมุนเชิงกลเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดหรือปรับการไหลของวาล์วในระบบท่อ โดยใช้ระบบฟันเฟืองในการแปลงแรงดันลมให้เป็นการหมุนในสองทิศทาง บทความนี้จะครอบคลุมถึงความหมาย หลักการทำงาน การใช้งาน การควบคุม การติดตั้ง และการใช้ในอุตสาหกรรมของหัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทาง.

หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางคืออะไร?
หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทาง (Rack and Pinion Double-Acting Pneumatic Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันลมในการสร้างการหมุนของวาล์วโดยใช้ระบบฟันเฟือง การทำงานแบบสองทางหมายถึงการใช้แรงดันลมในการเคลื่อนที่ในทั้งสองทิศทาง (ไปข้างหน้าและถอยหลัง) โดยไม่ใช้สปริงในการดึงกลับ.

หลักการทำงานของหัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางประกอบด้วย:
แรงดันลมเข้าสู่กระบอกสูบด้านหนึ่ง: แรงดันลมถูกส่งไปยังกระบอกสูบด้านหนึ่ง ทำให้เฟืองที่ติดอยู่กับลูกสูบหมุนในทิศทางหนึ่ง เช่น ไปข้างหน้า เพื่อเปิดวาล์ว
แรงดันลมเข้าสู่กระบอกสูบด้านตรงข้าม: แรงดันลมถูกส่งไปยังกระบอกสูบด้านตรงข้าม ทำให้เฟืองหมุนในทิศทางตรงข้าม เช่น ถอยหลัง เพื่อปิดวาล์ว
การควบคุมการหมุน: การหมุนของเฟือง (Pinion) จะถูกแปลงเป็นการหมุนของวาล์ว ทำให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วหรือปรับการไหลได้อย่างแม่นยำ

ลำดับการทำงาน:
แรงดันลมเข้าสู่ด้าน A: แรงดันลมถูกส่งไปยังกระบอกสูบด้าน A ทำให้ลูกสูบและเฟือง (Rack) เคลื่อนที่ ทำให้เฟืองเล็ก (Pinion) หมุนไปในทิศทางหนึ่งเพื่อเปิดวาล์ว
แรงดันลมเข้าสู่ด้าน B: แรงดันลมถูกส่งไปยังกระบอกสูบด้าน B ทำให้ลูกสูบและเฟือง (Rack) เคลื่อนที่กลับ ทำให้เฟืองเล็ก (Pinion) หมุนในทิศทางตรงข้ามเพื่อปิดวาล์ว

การใช้งานของหัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทาง : หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางถูกนำมาใช้ในหลายการใช้งาน เช่น:
การควบคุมวาล์ว: ใช้ในการเปิด-ปิดวาล์วในระบบท่อ เช่น Ball Valve และ Butterfly Valve
การควบคุมการหมุน: ใช้ในการขับเคลื่อนกลไกภายในเครื่องจักรที่ต้องการการหมุน
การควบคุมกระบวนการ: ใช้ในการควบคุมการไหลในกระบวนการผลิตที่ต้องการการหมุนที่แม่นยำ

การควบคุมหัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางทำอย่างไร? การควบคุมหัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางสามารถทำได้โดยการควบคุมแรงดันลมที่ส่งไปยังกระบอกสูบในทั้งสองด้าน การควบคุมสามารถทำได้ดังนี้:
-ควบคุมด้วยตนเอง: ใช้มือในการปรับวาล์วลมเพื่อควบคุมแรงดันลม
-ควบคุมอัตโนมัติ: ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC หรือระบบ DCS เพื่อควบคุมการทำงานของหัวขับ
-ควบคุมระยะไกล: ใช้สัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือระบบควบคุมระยะไกลเพื่อควบคุมการทำงาน

หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางสามารถติดตั้งกับวาล์วอะไรได้บ้าง? : หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางสามารถติดตั้งกับวาล์วหลายประเภท เช่น:
Ball Valve: วาล์วบอลที่ต้องการการเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว
Butterfly Valve: วาล์วผีเสื้อที่ใช้ในการควบคุมการไหลในระบบท่อขนาดใหญ่
Plug Valve: วาล์วปลั๊กที่ต้องการการควบคุมการไหลแบบเปิด-ปิดที่ทนทาน

หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางเหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมอะไร? : หัวขับลมแบบฟันเฟือง Rack and Pinion แบบสองทางเหมาะสำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น:
-อุตสาหกรรมการผลิต: ใช้ในการควบคุมวาล์วและเครื่องจักรในสายการผลิต
-อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
-อุตสาหกรรมเคมี: ใช้ในการควบคุมการไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิต
-อุตสาหกรรมพลังงาน: ใช้ในการควบคุมวาล์วในโรงไฟฟ้าหรือการผลิตพลังงาน
-อุตสาหกรรมยานยนต์: ใช้ในระบบการผลิตและประกอบยานยนต์

 

จำหน่าย  หัวขับวาล์วลม หรือหัวขับวาล์วอากาศ หรือหัวขับลม Pneumatic Actuator , Single-Acting Pneumatic Actuator , Double-Acting Pneumatic Actuator , Rack and Pinion Pneumatic Actuator , Scotch Yoke Pneumatic Actuator , Diaphragm Pneumatic Actuator “IWAKO”.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

Lind ID : @563onfvb

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

 

 

 

Basket strainer design “IWAKO”

Basket strainer design “IWAKO”

Basket strainer design calculation :  The design of a basket strainer is important for ensuring its proper function in filtering unwanted particles from a fluid. The following are the factors that should be considered in the design calculation of a basket strainer:

-Flow rate: The flow rate of the fluid through the strainer must be calculated to determine the size of the basket strainer needed.

-Particle size: The size of the particles to be filtered should be considered when designing the basket strainer. The size of the openings in the basket must be smaller than the size of the particles to be filtered.

-Pressure drop: The pressure drop across the strainer should be calculated to ensure that it is within acceptable limits. The pressure drop is influenced by the flow rate, basket size, and basket material.

-Basket material: The basket material should be selected based on the fluid being filtered and the temperature and pressure conditions. Common basket materials include stainless steel, bronze, and plastic.

-Basket size: The basket size should be calculated based on the flow rate and the pressure drop. The basket size should be large enough to provide sufficient filtration area while also being small enough to fit in the strainer housing.

-Screen perforations: The perforations in the basket should be carefully designed to ensure that they are the appropriate size for the particles being filtered while also allowing for a sufficient flow rate.

-Cleaning method: The cleaning method for the basket strainer should be considered in the design. Some common cleaning methods include manual cleaning, automatic backflushing, and basket removal and replacement.

-Strainer housing: The strainer housing should be designed to accommodate the basket strainer and to allow for easy installation, maintenance, and cleaning.

 

It is important to note that these calculations should be done by a professional engineer to ensure the proper functioning and safety of the basket strainer.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบสองทาง

Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบสองทาง

Double-Acting Pneumatic Actuator หัวขับลมแบบสองทางคืออะไร?
หัวขับลมแบบสองทาง คือ อุปกรณ์ที่ใช้แรงดันลมในการสร้างการเคลื่อนไหวเชิงกลในสองทิศทาง (ทั้งการเปิดและการปิด) โดยไม่ใช้สปริงในการดึงกลับ ระบบนี้จะใช้แรงดันลมในทั้งสองด้านของกระบอกสูบเพื่อเคลื่อนย้ายลูกสูบไปข้างหน้าและถอยหลัง ทำให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วได้อย่างแม่นยำ.

หลักการทำงานของหัวขับลมแบบสองทาง
หลักการทำงานของหัวขับลมแบบสองทางประกอบด้วย:
แรงดันลมเข้าสู่ด้านหนึ่งของกระบอกสูบ: แรงดันลมจะถูกส่งเข้าด้านหนึ่งของกระบอกสูบเพื่อดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ในทิศทางหนึ่ง เช่น ไปข้างหน้า เพื่อเปิดวาล์ว
แรงดันลมเข้าสู่ด้านตรงข้ามของกระบอกสูบ: แรงดันลมจะถูกส่งเข้าด้านตรงข้ามของกระบอกสูบเพื่อดันลูกสูบให้เคลื่อนที่กลับในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ถอยหลัง เพื่อปิดวาล์ว
การควบคุมการไหล: การเคลื่อนไหวนี้จะถูกแปลงเป็นการเปิด-ปิดวาล์ว ทำให้สามารถควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในระบบท่อได้อย่างแม่นยำ

หัวขับลมแบบสองทางใช้สำหรับอะไร?
หัวขับลมแบบสองทางถูกนำมาใช้ในหลายการใช้งาน เช่น:
-การควบคุมวาล์ว: ใช้ในการเปิด-ปิดวาล์วในระบบท่อ
-การควบคุมระบบที่ต้องการการเคลื่อนไหวในสองทิศทาง: ใช้ในการขับเคลื่อนกลไกภายในเครื่องจักรที่ต้องการการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง
-การควบคุมกระบวนการ: ใช้ในการควบคุมการไหลในกระบวนการผลิตที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ

การควบคุมหัวขับลมแบบสองทางทำอย่างไร?
-การควบคุมหัวขับลมแบบสองทางสามารถทำได้โดยการควบคุมแรงดันลมที่ส่งไปยังกระบอกสูบในทั้งสองด้าน การควบคุมสามารถทำได้ดังนี้:
-ควบคุมด้วยตนเอง: ใช้มือในการปรับวาล์วลมเพื่อควบคุมแรงดันลม
-ควบคุมอัตโนมัติ: ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC หรือระบบ DCS เพื่อควบคุมการทำงานของหัวขับ
-ควบคุมระยะไกล: ใช้สัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือระบบควบคุมระยะไกลเพื่อควบคุมการทำงาน

หัวขับลมแบบสองทางสามารถติดตั้งกับวาล์วอะไรได้บ้าง?
หัวขับลมแบบสองทางสามารถติดตั้งกับวาล์วหลายประเภท เช่น:
Ball Valve: วาล์วบอลที่ต้องการการเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว
Butterfly Valve: วาล์วผีเสื้อที่ใช้ในการควบคุมการไหลในระบบท่อขนาดใหญ่
Globe Valve: วาล์วลูกโลกที่ต้องการการควบคุมการไหลอย่างละเอียด
Gate Valve: วาล์วประตูที่ใช้ในการเปิด-ปิดการไหลของของเหลวหรือก๊าซ

หัวขับลมแบบสองทางเหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมอะไร?
หัวขับลมแบบสองทางเหมาะสำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น:
อุตสาหกรรมการผลิต: ใช้ในการควบคุมวาล์วและเครื่องจักรในสายการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเคมี: ใช้ในการควบคุมการไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมพลังงาน: ใช้ในการควบคุมวาล์วในโรงไฟฟ้าหรือการผลิตพลังงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์: ใช้ในระบบการผลิตและประกอบยานยนต์

ประเภทของหัวขับลมแบบสองทาง
หัวขับลมแบบสองทางสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามการใช้งานและลักษณะการทำงาน เช่น:

-Double-Acting Pneumatic Actuator with Diaphragm
ใช้ไดอะแฟรมในการสร้างการเคลื่อนไหวเชิงเส้น และใช้แรงดันลมทั้งสองด้าน
เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลที่ต้องการความแม่นยำ

-Double-Acting Pneumatic Actuator with Piston
ใช้กระบอกสูบในการสร้างการเคลื่อนไหว และใช้แรงดันลมทั้งสองด้าน
เหมาะสำหรับการควบคุมวาล์วที่ต้องการแรงขับสูง

-Rack and Pinion Double-Acting Pneumatic Actuator
ใช้ระบบฟันเฟืองในการแปลงแรงดันลมให้เป็นการหมุนในสองทิศทาง
เหมาะสำหรับวาล์วที่ต้องการการหมุน เช่น Ball Valve และ Butterfly Valve

-Scotch Yoke Double-Acting Pneumatic Actuator
ใช้กลไกสก๊อตโยกในการแปลงแรงดันลมให้เป็นการหมุนในสองทิศทาง
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูง

จำหน่าย  หัวขับวาล์วลม หรือหัวขับวาล์วอากาศ หรือหัวขับลม Pneumatic Actuator , Single-Acting Pneumatic Actuator , Double-Acting Pneumatic Actuator , Rack and Pinion Pneumatic Actuator , Scotch Yoke Pneumatic Actuator , Diaphragm Pneumatic Actuator “IWAKO”.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

Lind ID : @563onfvb

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

 

 

Basket filters

Basket filters

Basket filters : What is the working principle of basket strainer?  Industrial water basket filters work by using a perforated or mesh basket to filter out particles and impurities from water as it passes through the basket. Here’s a basic overview of how they work:

-Water enters the filter: The water enters the filter through an inlet pipe and flows into the filter housing.

-Basket holds the filter media: The filter media, typically made of stainless steel, is held in place by the basket. The basket is designed with perforations or mesh to allow the water to flow through while trapping any particles and impurities.

-Filtering process: As the water flows through the basket, the filter media catches and holds any dirt, debris, or other contaminants that are present in the water.

-Clean water exits the filter: The filtered water flows out of the filter through an outlet pipe and into the desired location, such as a storage tank or a process line.

-Periodic cleaning: Over time, the filter media will become clogged with particles and impurities, reducing its effectiveness. To maintain the filter’s performance, the basket and filter media need to be periodically cleaned or replaced.

Overall, industrial water basket filters are an effective way to remove particulate matter and other impurities from water in a variety of industrial applications. They are commonly used in manufacturing, oil and gas, and chemical processing industries, among others.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. Strainer filter suppliers in Thailand  : Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer ,Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD.

Tel. 02-7440761 ,  095-9627339

E mail : sales@toptecworld.com

www.toptecworld.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com