Strainer Filter for Pumps

Strainer Filter for Pumps : การติดตั้งสแตนเนอร์กรองน้ำ ก่อนที่จะเข้าปั้ม จะช่วยปกป้องปั้มจากอนุภาคของแข็งที่เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับปั้มได้.

ซึ่ง Strainer Filter for Pumps ที่เราจำหน่าย มีหลากรุ่นให้คุณลูกค้าเลือกใช้ อาทิเช่น  Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

basket strainer ราคา
basket strainer ราคา

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซึ่ง  Strainer Filter เพื่อสำหรับกรองของเหลว หรือ สารที่มีความหนืด เช่น สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองทราย , สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ , สแตนเนอร์กรองทรายเรือ , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ , สแตนเนอร์กรองตะกรัน , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองหยาบ , สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ,สแตนเนอร์กรองน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำดีก่อนเข้ามาใช้ในโรงงาน , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบหล่อเย็น , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำแป้ง , สแตนเนอร์กรองน้ำมันเครื่อง , สแตนเนอร์เนอร์กรองน้ำมัน , กรองสแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำร้อน , สแตนเนอร์กรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำ ก่อนที่น้ำจะเข้าระบบ RO เป็นต้น.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

Oil Filter Strainer สแตนเนอร์กรองน้ำมัน

oil filter strainer สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ในกระบวนผลิตบางอย่างในโรงงาน จำเป็นต้องมีการใช้น้ำมันมาใช้ และนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อความประหยัด และน้ำมันที่นำกลับมาใช้ใหม่บางครั้งมีอุณหภูมิสูง ซึ่งไม่สะดวกในการใช้แรงงานคนในการกรอง แต่น้ำมันที่นำมาใช้ใหม่อีกครั้งต้องสะอาด จึงจำเป็นต้องมีการกรองก่อน เพื่อเอาตะกอนต่างๆออกจากน้ำมัน.

 

นอกเหนือจาก Oil Filter Strainer สแตนเนอร์กรองน้ำมัน แล้ว ยังจำหน่าย สแตนเนอร สำหรับ สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี ,    สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานกระดาษ , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเหล็ก , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ,   สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบRO.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. จำหน่าย :   Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

สแตนเนอร์กรองละเอียด สแตนเนอร์กรองน้ำ สแตนเนอร์กรองหยาบ สแตนเนอร์กรองทราย

สแตนเนอร์กรองละเอียด สามารถใช้เป็นสแตนเนอร์กรองน้ำ หรือ สแตนเนอร์กรองน้ำมัน หรือสแตนเนอร์สารไหลที่เป็นอาหาร หรือสารเคมีก็ได้.

เราสามารถนำสแตนเนอร์ไปติดตั้งในระบบกรองต่างๆ ต่อไปนี้ : Filter process for cooling tower , Filter process for water treatment  plant , Filter  process for water pump , Filter process for water purification ,  Filter process for water production , Filter process for water cycle , Filter process for power generation , Filter  process for power plant , Filter process for bottling water , Filter  process for steel manufacturing , Filter process for farming ,  Filter process for petroleum , Filter process for paper manufacturing , Filter  process for wastewater water , Filter process for ethanol ,  Filter process for sugar manufacturing , Filter  process for seawater.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับ สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานกระดาษ , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเหล็ก , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบRO, สแตนเนอร์กรองน้ำมัน .

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako